تنظیم زاویه دوربین برای پلاک خوانی

زاویه و ارتفاع محل نصب دوربین پلاک خوان تاثیر به سزایی در تشخیص درست و دقت پلاک خوانی دارد از این رو تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان بسیار نقش مهمی در پلاک خوانی دارد.

وقتی زاویه دوربین پلاک خوان از حد مجاز بیشتر شود اتفاقاتی مانند :

  • عدم تشخیص صحیح دندانه های اعداد پلاک مانند 2 و 3 یا س و ص
  • احتمال مخفی شدن پلاک خودرو در زیر سپر
  • ماسک شدن یک خودرو توسط خودروی دیگر

حداکثر زاویه دوربین پلاک خوان نسبت به پلاک خودرو به صورت استاندارد ۲۰ درجه است .
در زوایای بیشتر از ۲۰ درجه ممکن است دقت نرم افزار پلاک خوان کاهش یابد البته این امر بستگی به ساختار و الگوریتمهای استفاده شده در نرم افزارهای مختلف دارد .

به طور کلی دو نوع زاویه بین دوربین و پلاک خودرو وجود دارد

۱- زاویه آلفا یا افقیتنظیم زاویه دوربینهای پلاک خوان افقی

تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان در حداکثر زاویه افقی یا آلفا با خودرو ۲۰ درجه پیشنهاد می‌شود ، اما این موضوع بسته به نرم‌افزارهای متفاوت ممکن است زاویه بیشتر از ۲۰ درجه یا کمتر از ۲۰ درجه هم اعلام شود اما در نهایت برای اغلب نرم افزارهای پلاک خوان ، زاویه بیشتر از ۲۰ درجه همراه با درصد خطای بیشتر خواهد بود بخصوص روی اعداد و حروف پارسی که دارای دندانه های خاص می باشد.

۲- زاویه بتا یا عمودی


تنظیم زاویه دوربینهای پلاک خوان عمودی

این زاویه حاصلی از تلفیق ارتفاع دوربین و حداقل فاصله تشخیص پلاک خودرو میباشد .

به این مفهوم که تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان فاصله دوربین پلاک خوان یا دکل دوربین  پلاک خوان تا نقطه ای که قرار است پلاک خودرو در آن محل خوانده شود چقدر باید تایین شود؟

حداکثر زاویه دوربین پلاک خوان در حالت عمودی یا بتا معمولا 20 درجه اعلام میشود برای رسیدن به این زاویه حدودا نسبت فاصله پلاک خودرو باید 3 برابر ارتفاع دوربین پلاک خوان باشد یا حداقل فاصله پلاک خودرو تا پایه دوربین پلاک خوان  باید ۳ برابر فاصله ارتفاع دوربین باشد تا زاویه 20 درجه برای پلاک خوانی محقق گردد .

در ارتفاع های بسیار پایین یعنی زیر 1 متر معمولا این فرمول کارایی خاصی ندارد اما در ارتفاع های بیشتر از ۲ متر بهتر است که این تناسب را رعایت کرده تا نتیجه دقیق پلاک خوانی  حاصل شود .

به عنوان مثال برای دکل های جتده ای که ارتفاع  ۶ متر دارند حداقل فاصله مناسب برای نقطه پلاک خوانی ۱۸ متر می باشد .

3- زاویه گاما یا رول (چرخش حول محور ساعت)


تنظیم زاویه دوربینهای پلاک خوان رول یا چرخش

زاویه گاما یا چرخش پلاک یکی دیگر از زوایای بسیار مهم در پلاک خوانی می باشد

به این نحو که اگر پلاک خودرو با تصویر منطبق نباشد و دارای زاویه چرخش ای که در تصویر نمایش داده شده باشد اعداد در فرمت مورد نظر برای الگوریتم نرم افزار پلاک خوان ظاهر نخواهند شد و نرم افزار دقت خواندن پلاک را از دست خواهد داد.

جهت زاویه چرخشی تصویر در هر دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد مهم است و لازم است که این زاویه با تنظیم درست دوربین زاویه پلاک با تصویر و زمینه پلاک خوانی به حداکثر 5 درجه کاهش یابد .