نرم افزار پلاک خوان جاده

سیستم هوشمند

سیستم هوشمند

پلاک خوان جاده ای

پلاک خوان جاده ای

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

استفاده از تکنولوژی

استفاده از تکنولوژی

جهت ارتقاء نرم افزار پلاک خوان

جهت ارتقاء نرم افزار پلاک خوان

توانایی خوانش پلاک

توانایی خوانش پلاک

در سرعتهای مختلف

در سرعتهای مختلف

محورهای شهری و غیر شهری

محورهای شهری و غیر شهری

نرم افزار پلاک خوان جاده

به طور معمول نرم افزار پلاک خوان جاده اطلاعاتی از قبیل پلاک خودروهای عبوری ، سرعت ، نحوه عبور از معابر را به صورت دیتا جمع آوری و به مرکز ارسال میکند .

برای صدور قبض جریمه توسط دوربینهای ثبت تخلف این سیستمها باید تاییدیه پلیس یا همان کد تخلف را داشته باشند .

کد تخلف در پلاک خوان جاده چیست و ملزومات کد تخلف چیست ؟

در کل به امکان صدور تختلف توسط دوربینهای پلاک خوانی که در معبر شهرها و روستاها و در محلهی مختلف مانند چهارراه ، اتوبان و خیابان نصب میشود کد تخلف گفته میشود .

کد تخلف پلیس صرفا به نقطه – دکل که مراحل تست کد تخلف پلیس به روی آن انجام شده داده میشود .

نکته مهم این است که کد تخلف پلیس به هیچ عنوان به مجموغه یا شرکتی داده نخواهد شد .

کد تخلف به ازاء هر سامانه – دکل ثبت تخلف پلاک خوان ، به صورت مجزا باید تست شده پس از انجام مراحل تست پلاک خوانی کد تایید پلیس را دریافت کند .

فرآیند کد تخلف پلیس در سیستمهای ثبت تخلف پلاک خوان با توجه به نوع پروژه متفاوت خواهد بود :

مثلا برای تایید سیستمهای ثبت تخلف پلاک خوان سرعت پلیس به وسیله دوربینهای ثبت سرعت راداری در محل تردد حاضر  خواهد شد .

در مرحله بعد پس از نصب تجهیزات سرعت سنج راداری شروع به ثبت تردد خودروها در محل نصب دکل ثبت تخلف پلاک خوان خواهد کرد و پس از ثبت تردد و سرعت حداقل 200 خودرو ، آنها را ذخیره و موارد زیر را درخواست خواهد کرد :

 • خروجی نرم افزار پلاک خوان از زمان شروع تست تا پایان ، در محل تست ثبت تخلف سرعت
 • خروجی نرم افزار پلاک خوان در زمان گرگ و میش طلوع یا غروب خورشید
 • خروجی نرم افزار پلاک خوان در یک بازه در طول شب 
 • خودروها با سرعت ثبت شده توسط پلیس و همچنین تعداد

در نهایت و پس ار تحویل اطلاعات سامانه پلاک خوان و ثبت سرعت به پلیس این اطلاعات در مراکز آماری مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تایید کارشناسان کد پلیس به سامانه – دکل مورد نظر تعلق خواهد گرفت .

نحوه نصب سیستم های ثبت تخلف :

به طور معمول این تجهیزات بر روی دکلهای مونوپل هشت وجهی نصب میگردد و از طریق رادیو و یا GPRS اطلاعات به مرکز ارسال خواهد شد .

اطلاعات پلاک خوان به دورش پردازش در محل (دوربین پلاک خوان امبدد) و ارسال به مرکز و پردازش تجمیعی اطلاعات انجام میشود .

در مورد مزایا و معایب دوربین پلاک خوان امبدد به صورت مجزا توضیحاتی داده شده .

انواع سیستم های ثبت تخلف :

 1. سیستم پلاک خوان ثبت تخلف سرعت راداری
 2. سیستم پلاک خوان ثبت تخلف پردازش تصویری
 3. سیستم پلاک خوان ثبت تخلف چراغ قرمز
 4. سیستم پلاک خوان ثبت تخلف تردد یا طرح

نحوه و مشخصات نصب دوربینهای پلاک خوان جاده :

زاویه دوربین پلاک خوان در سطح افق نسبت به خودرو بهتر از کمتر از 20 درجه باشد تا نرم افزار پلاک خوان در تشخیص و شناسایی حروف دندانه دار در پلاک خودرو دچار مشکل نشود .

حروفی مانند س ، ص و همچنین اعدادی مانند 2 ، 3 در زوایای بیشتر از 20 درجه باعث بروز خطا در نرم افزار پلاک خوان خواهد شد .تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان جاده 2تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان جاده 1ارتفاع دوربین پلاک خوان :

معمولا با توجه به نوع کلاس خودرو ها (سبک و سنگین) و نوع محور تردد ارتفاع دوربین پلاک خوان بین 4 تا 6 و گاهی تا 7 متر هم در نظر گرفته میشود .

بهترین نقطه برای پلاک خوانی معمولا ضریب 3 ارتفاع دکل میباشد .

به عنوان مثال برای دکلهای 6 متری ثبت تخلف بهترین فاصله برای ثبت پلاک معمولا 18 متری محل نصب دل است .


تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان جاده 3

نرم افزار پلاک خوان جاده

به طور معمول نرم افزار پلاک خوان جاده اطلاعاتی از قبیل پلاک خودروهای عبوری ، سرعت ، نحوه عبور از معابر را به صورت دیتا جمع آوری و به مرکز ارسال میکند .

برای صدور قبض جریمه توسط دوربینهای ثبت تخلف این سیستمها باید تاییدیه پلیس یا همان کد تخلف را داشته باشند .

کد تخلف در پلاک خوان جاده چیست و ملزومات کد تخلف چیست ؟

در کل به امکان صدور تختلف توسط دوربینهای پلاک خوانی که در معبر شهرها و روستاها و در محلهی مختلف مانند چهارراه ، اتوبان و خیابان نصب میشود کد تخلف گفته میشود .

کد تخلف پلیس صرفا به نقطه – دکل که مراحل تست کد تخلف پلیس به روی آن انجام شده داده میشود .

نکته مهم این است که کد تخلف پلیس به هیچ عنوان به مجموغه یا شرکتی داده نخواهد شد .

کد تخلف به ازاء هر سامانه – دکل ثبت تخلف پلاک خوان ، به صورت مجزا باید تست شده پس از انجام مراحل تست پلاک خوانی کد تایید پلیس را دریافت کند .

فرآیند کد تخلف پلیس در سیستمهای ثبت تخلف پلاک خوان با توجه به نوع پروژه متفاوت خواهد بود :

مثلا برای تایید سیستمهای ثبت تخلف پلاک خوان سرعت پلیس به وسیله دوربینهای ثبت سرعت راداری در محل تردد حاضر  خواهد شد .

در مرحله بعد پس از نصب تجهیزات سرعت سنج راداری شروع به ثبت تردد خودروها در محل نصب دکل ثبت تخلف پلاک خوان خواهد کرد و پس از ثبت تردد و سرعت حداقل 200 خودرو ، آنها را ذخیره و موارد زیر را درخواست خواهد کرد :

 • خروجی نرم افزار پلاک خوان از زمان شروع تست تا پایان ، در محل تست ثبت تخلف سرعت
 • خروجی نرم افزار پلاک خوان در زمان گرگ و میش طلوع یا غروب خورشید
 • خروجی نرم افزار پلاک خوان در یک بازه در طول شب 
 • خودروها با سرعت ثبت شده توسط پلیس و همچنین تعداد

در نهایت و پس ار تحویل اطلاعات سامانه پلاک خوان و ثبت سرعت به پلیس این اطلاعات در مراکز آماری مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تایید کارشناسان کد پلیس به سامانه – دکل مورد نظر تعلق خواهد گرفت .

نحوه نصب سیستم های ثبت تخلف :

به طور معمول این تجهیزات بر روی دکلهای مونوپل هشت وجهی نصب میگردد و از طریق رادیو و یا GPRS اطلاعات به مرکز ارسال خواهد شد .

اطلاعات پلاک خوان به دورش پردازش در محل (دوربین پلاک خوان امبدد) و ارسال به مرکز و پردازش تجمیعی اطلاعات انجام میشود .

در مورد مزایا و معایب دوربین پلاک خوان امبدد به صورت مجزا توضیحاتی داده شده .

انواع سیستم های ثبت تخلف :

 1. سیستم پلاک خوان ثبت تخلف سرعت راداری
 2. سیستم پلاک خوان ثبت تخلف پردازش تصویری
 3. سیستم پلاک خوان ثبت تخلف چراغ قرمز
 4. سیستم پلاک خوان ثبت تخلف تردد یا طرح

نحوه و مشخصات نصب دوربینهای پلاک خوان جاده :

زاویه دوربین پلاک خوان در سطح افق نسبت به خودرو بهتر از کمتر از 20 درجه باشد تا نرم افزار پلاک خوان در تشخیص و شناسایی حروف دندانه دار در پلاک خودرو دچار مشکل نشود .

حروفی مانند س ، ص و همچنین اعدادی مانند 2 ، 3 در زوایای بیشتر از 20 درجه باعث بروز خطا در نرم افزار پلاک خوان خواهد شد .تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان جاده 2تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان جاده 1ارتفاع دوربین پلاک خوان :

معمولا با توجه به نوع کلاس خودرو ها (سبک و سنگین) و نوع محور تردد ارتفاع دوربین پلاک خوان بین 4 تا 6 و گاهی تا 7 متر هم در نظر گرفته میشود .

بهترین نقطه برای پلاک خوانی معمولا ضریب 3 ارتفاع دکل میباشد .

به عنوان مثال برای دکلهای 6 متری ثبت تخلف بهترین فاصله برای ثبت پلاک معمولا 18 متری محل نصب دل است .


تنظیم زاویه دوربین پلاک خوان جاده 3

پلاک خوانی با دقت بسیار بالا

توانایی پلاک خوانی بدون خطا در سرعتهای مختلف در محورهای شهری و روستایی

نرم افزار مرکزی (تجمیع)

نرم افزار مرکزی (تجمیع) با قابلیت مدیریت و ارایه گزارش از کلیه سامانه های پلاک خوان در محل سرور مرکزی

شناسایی پلاک های تحت تعقیب

قابلیت تعریف شناسایی پلاکهای تحت تعقیب (لیست سیاه)

تشخیص نوع خودرو

امکان تشخیص و شناسایی نوع خودرو ، ارایه گزارش مجزا بر حسب نوع خودرو و قابلیت جستجو

شناسایی خودروهای بدون پلاک یا پلاک مخدوش

شناسایی خودروهای بدون پلاک و یا پلاکهای مخدوش و ارسال الارم تحت شبکه به سرور مرکزی

نرم افزار تحت وب

قابلیت استفاده از انواع دستگاه های هوشمند (لپ تاپ، تبلت، موبایل و …) به واسطه مرورگر و امکان استفاده کاربران، با دسترسى هاى مختلف و کنترل عملکرد آنها

تشخیص تایپ خودرو (سبک و سنگین )

شناسایی و تفکیک خودروهای سبک و سنگین به واسطه پردازش تصویر و ارایه گزارش مجزا و جستجوی مجزا