پروژکتور ir

مطالب پیشنهادی

نحوه تنظیم شاتر دوربین

نحوه تنظیم دوربین پلاک خوان

پرژکتورهای دید درشب

فناوری تشخیص کاراکتر نوری(OCR)دوربین اکسیسهنگام نصب دوربین، هدف خود از گرفتن پلاک خودرو در نظر داشته باشیدتماس با ماپلاک خوان مایل سایت

""مطالب کاربردی""

راهنمای نصب دوربین پلاک خوان LPR
فناوری تشخیص کاراکتر نوری(OCR)
پرژکتور دید درشب استفاده در پروژه های پلاک خوان
نرم افزار پلاک خوان پارکینگ